MATER «Reconditis Oedipus»
FABLE PLAKAT.jpg
Snježana Boyd - Žana Diploma.jpg
Međunarodna izložba suvremene umjetnosti MATER "Reconditis Oedipus" (MAJKA "Neriješivi Edip")
Galerija suvremene umjetnosti M.A.D.S. Milano, Italija
Koncept: Federica D'Avanzo, kustos umjetnosti, dipl. Art Management
13.11. - 27.11.2020.
Opis djela:
 
Naslov: Neraskidivo
Godina: 2020.
Dimenzije: 70x100cm
Tehnika: tuš i tinta na bazi ulja ili gela na papiru
Autor: Snježana Boyd Žana
 
 
Između majke i djeteta postoji neraskidiva spona vidljive i nevidljive materijalnosti i energije.  Djelovi spone šire se i granaju izvan okvira njihove povezanosti. Temelj su obostranog duhovnog i tjelesnog rasta. 
Oni su ljubav, putokaz, prepreka, zagrljaj, bijeg, oni su život.
 
Majka je Sunce .... uvodi u svjetlo života, daje energiju.
Majka je Mjesec ... pokazuje put u dubokim noćima, daje emocije.
Majka je Kiša .... nepresušni izvor održivosti života.
 
Lice žene je u obliku suza. Ima li itko više suza od majke? Suza boli i sreće proživljavanje kroz djetetovo rođenje, odrastanje i odvajanje. S vremenom, čvrsta povezanost ruku pomalo jenjava, pa čak i nestaje i svatko se oslanja sam na sebe, ali zauvijek ostaju tragovi spona.
NERASKIDIVO, izraslo iz Svemira ljudske duše.
 
Simboli boja:
Zlatna: zlato je najveće mjerilo materijalnih vrijednosti, ovdje predstavlja najveću vrijednost – život.
Srebrna: mjesečev sjaj – sjaj emocija
Crvena: životna energija – krvotok
Crna: Snažna, fleksibilna, neraskidiva mreža na kojoj se temelji i nastavlja život. Ona izlazi iz okvira, ona se proteže u beskraj.
 
Slika je posvećena svim ženama koje su novi život zagrlile mrežom bezuvjetne ljubavi.   
Likovna kritika...... ovdje
Međunarodna izložba suvremene umjetnosti FABLE (BAJKA)
Galerija suvremene umjetnosti M.A.D.S. Milano, Italija
Koncept: Federica D'Avanzo, kustos umjetnosti, dipl. Art Management
4.12. - 18.12.2020.
Opis djela:
Naslov: Igralište snova
Godina: 2020.
Dimenzije: 70x100cm
Tehnika: tinta na bazi ulja ili gela na papiru
Autor: Snježana Boyd Žana
 
Od svih umjetnika, najkreativniji je Svemir.    SASTAVLJEN JE OD SVJETLA I TAME, KAO I NAŠA DUŠA. Tama su naš ego i naši strahovi. Zmaj koji nikada ne spava. On je naša noćna mora, prepreka, neprijatelj i stvarnost. On je kradljivac naših snova.
 
Potaknemo li našu dječju dušu da se razigra, možemo pretvoriti Zmaja u prijatelja  koji zajedno s nama čvrsto grabi naše snove i pretvara ih u stvarnost.  Bajkoviti snovi i  život ovise o raskoši i plemenitosti naše duše. 
 
Dok stvaram, ponekad spontano, ponekad s namjerom, biram boje i oblike da dočaram ispunjenost, život i vječito kretanje u onome što vidimo kao prazninu. To su moji putokazi u stvaranju konačnog djela.
 
Svaka dovršena slika je započeta priča čiji je nastavak  prepušten promatraču.
Dovršeno umjetničko djelo je započeta priča čiji nastavak je prepušten promatraču.
Likovna kritika...... ovdje
 

International Contemporary Art exhibition MATER "Reconditis Oedipus"

Gallery of contemporary art M.A.D.S. Milan, Italy

13.-27. November 2020

Concept: Federica D'Avanzo, Art Curator, graduated in Art Management

Description of the Artwork

 

Title: UNBREAKABLE

Year: 2020.

Dimensions: 70x100 cm

Madium: Indian ink and gel or oil based ink on paper

Author: Snježana Boyd Žana

 

 

Between a mother and child, there is an unbreakable bond of visible and invisible a materiality and energy.  The parts of the bond expand and branch outside the framework of their connection. They are the foundation of mutual spiritual and physical growth. They are love, a signpost, an obstacle, a hug, an escape, they are life.

 

Mother is a Sun .... gives a light of life, gives energy.

Mother is the Moon... shows a road in deep nights, gives emotions.

Mother is a Rain...  an inexhaustible source of sustainability of life.

 

The woman’s face is in the shape of a tears. Does anyone have more tears than a mother? Tears of pain and happiness, reliving through the birth of a child, growing up, and separation. Over time, the tight connection of the hands weakens somewhat, even disappears and everyone relies on themselves, but traces of bond remain forever. The UNBREAKABLE, grown out of the Universe of the human soul.

 

Symbols of colors:

GOLD. Gold is a measure of material values. Here represents the highest value - a life.

SILVER. Moonlight - a glow of emotions.

RED. Life energy - bloodstream.

BLACK. Strong, flexible, unbreakable net on which life is based and continues. It goes out of format into infinity

 

The painting is dedicated to women who have embraced a new life with a net of unconditional love.

Art critics:.....here  

International Contemporary Art exhibition FABLE

Gallery of contemporary art M.A.D.S. Milan, Italy

4.-18. November 2020

Concept: Federica D'Avanzo, Art Curator, graduated in Art Management

Description of the Artwork

 

Title: PLAYGROUND OF DREAMS

Year: 2020.

Dimensions: 70x100 cm

Madium: gel-based and oil-based ink on paper

Author: Snježana Boyd Žana

     Of all the artists, the most creative is the Universe.

     It is made up of light and darkness, as is our soul. A Darkness is our ego and our fears. A dragon that never sleeps.  He is our nightmare, obstacle, enemy, and reality. He is the thief of our dreams.

     If we encourage our childish souls to play, we can turn the Dragon into a friend who will, with us,  firmly grab our dreams and turn them into reality. A Fairytale dreams and life depend on the splendor and nobility of our soul.

     During creation, sometimes spontaneously, sometimes with intent, I choose colors and shapes that become signposts in creating the final painting. I choose colors and shapes to evoke fulfillment, life, and eternal movement in what we see as emptiness.  These are my signposts in creating the final artwork. 

     A completed work of art is a started story whose continuation is on the observer.  

Art critics:.....here